Niniejsze warunki regulują korzystanie z forum internetowego pod adresem http://taktycznyszczecin.pl. Aby korzystać z forum, musisz zaakceptować te warunki.

Przejdź do:

Important Terms

Niniejsze warunki zawierają szereg ważnych postanowień, które mają wpływ na prawa i obowiązki użytkownika, takich jak zastrzeżenia w Disclaimers, ograniczenia odpowiedzialności firmy wobec użytkownika w Limits on Liability, zgoda użytkownika na pokrycie kosztów firmy za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z forum w Responsibility for Your Use, oraz umowa o arbitrażu sporów w Disputes.

Twoje pozwolenie na korzystanie z forum

.

Z zastrzeżeniem tych warunków, TaktycznySzczecin.pl udziela Ci pozwolenia na korzystanie z forum. Każdy musi zgodzić się na te warunki, aby móc korzystać z forum.

Warunki korzystania z forum

Twoja zgoda na korzystanie z forum podlega następującym warunkom:

 1. Musisz mieć co najmniej trzynaście lat.

 2. Nie możesz już korzystać z forum, jeśli firma skontaktuje się z Tobą bezpośrednio, aby powiedzieć, że nie możesz.

 3. Musisz korzystać z forum zgodnie z Dopuszczalnym użyciem i Standardami treści.

Dozwolone użycie

 1. Korzystając z forum nie możesz łamać prawa.

 2. Nie możesz używać ani próbować korzystać z cudzego konta na forum bez jego wyraźnej zgody.

 3. Nie możesz kupować, sprzedawać ani w inny sposób handlować nazwami użytkowników lub innymi unikalnymi identyfikatorami na forum.

 4. Nie możesz wysyłać reklam, łańcuszków lub innych ofert za pośrednictwem forum, ani używać forum do zbierania adresów lub innych danych osobowych do komercyjnych list mailingowych lub baz danych.

 5. Użytkownik nie może automatyzować dostępu do forum ani monitorować forum, na przykład za pomocą robota indeksującego, wtyczki lub dodatku do przeglądarki lub innego programu komputerowego, który nie jest przeglądarką internetową. Możesz przeszukać forum, aby zaindeksować je w publicznie dostępnej wyszukiwarce, jeśli ją uruchomisz.

 6. Nie możesz używać forum do wysyłania wiadomości e-mail do list dystrybucyjnych, grup dyskusyjnych lub grupowych aliasów pocztowych.

 7. Nie możesz fałszywie sugerować, że jesteś powiązany z firmą lub przez nią popierany.

 8. Nie możesz hiperłącza do obrazów lub innych treści niehipertekstowych na forum na innych stronach internetowych.

 9. Nie możesz usuwać żadnych znaków wskazujących na własność z materiałów pobranych z forum.

 10. Nie możesz pokazywać żadnej części forum na innych stronach z <iframe>.

 11. Nie możesz wyłączać, omijać ani obchodzić jakichkolwiek zabezpieczeń lub ograniczeń dostępu do forum.

 12. Nie możesz obciążać infrastruktury forum nieuzasadnioną ilością próśb lub próśb mających na celu nieuzasadnione obciążenie systemów informatycznych stanowiących podstawę forum.

 13. Nie możesz podszywać się pod inne osoby za pośrednictwem forum.

 14. Nie możesz zachęcać ani pomagać nikomu naruszającemu niniejsze warunki.

Standardy treści

 1. Nie możesz przesyłać na forum treści, które są nielegalne, obraźliwe lub w inny sposób szkodliwe dla innych. Obejmuje to treści nękające, nieodpowiednie lub obraźliwe.

 2. Nie możesz umieszczać na forum treści, które łamią prawo, naruszają czyjeś prawa własności intelektualnej, naruszają czyjąś prywatność lub naruszają umowy zawarte z innymi osobami.

 3. Nie możesz przesyłać na forum treści zawierających złośliwy kod komputerowy, taki jak wirusy komputerowe lub oprogramowanie szpiegujące.

 4. Nie możesz przesyłać treści na forum jedynie jako symbol zastępczy, w celu przechowywania określonego adresu, nazwy użytkownika lub innego unikalnego identyfikatora.

 5. Nie możesz używać forum do ujawniania informacji, których nie masz prawa ujawniać, takich jak informacje poufne lub osobiste innych osób.

Egzekwowanie

Firma może badać i ścigać naruszenia niniejszych warunków w najszerszym zakresie prawnym. Spółka może powiadamiać i współpracować z organami ścigania w ściganiu naruszeń prawa i niniejszych warunków.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, redagowania i usuwania treści na forum bez podania przyczyny. Jeśli uważasz, że ktoś przesłał treści na forum z naruszeniem tych warunków, natychmiast skontaktuj się z nami.

Twoje konto

Aby korzystać z niektórych funkcji forum, musisz utworzyć i zalogować się na konto.

Aby założyć konto, musisz podać pewne informacje o sobie. Jeśli tworzysz konto, zgadzasz się podać co najmniej ważny adres e-mail i aktualizować ten adres. Możesz zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania podjęte przy użyciu Twojego konta, niezależnie od tego, czy zostały przez Ciebie autoryzowane, czy nie, do momentu zamknięcia konta lub powiadomienia firmy, że Twoje konto zostało naruszone. Zgadzasz się natychmiast powiadomić firmę, jeśli podejrzewasz, że Twoje konto zostało naruszone. Zgadzasz się wybrać bezpieczne hasło do swojego konta i zachować je w tajemnicy.

TaktycznySzczecin.pl może ograniczyć, zawiesić lub zamknąć Twoje konto na forum zgodnie ze swoją polityką dotyczącą rozpatrywania żądań usunięcia treści związanych z prawami autorskimi lub jeśli TaktycznySzczecin.pl ma uzasadnione przekonanie, że złamałeś jakąkolwiek zasadę w niniejszych warunkach.

Twoje treści

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie daje firmie żadnych praw własności do własności intelektualnej udostępnianej na forum, takiej jak informacje o koncie, posty lub inne treści przesyłane na forum. Nic w tych warunkach nie daje również żadnych praw własności do własności intelektualnej firmy.

Między Tobą a firmą pozostajesz wyłącznie odpowiedzialny za treści, które przesyłasz na forum. Zgadzasz się nie sugerować błędnie, że treści, które przesyłasz na forum, są sponsorowane lub zatwierdzone przez firmę. Niniejsze warunki nie zobowiązują firmy do przechowywania, utrzymywania ani dostarczania kopii przesyłanych treści ani do ich zmiany zgodnie z tymi warunkami.

Treści, które przesyłasz na forum, należą do Ciebie, a Ty decydujesz, jakie uprawnienia udzielić innym. Ale przynajmniej licencjonujesz firmę na udostępnianie treści, które przesyłasz na forum innym użytkownikom forum. Ta specjalna licencja umożliwia firmie kopiowanie, publikowanie i analizowanie treści przesyłanych na forum.

Gdy przesłana przez Ciebie treść zostanie usunięta z forum przez Ciebie lub przez firmę, specjalna licencja firmy wygasa, gdy ostatnia kopia zniknie z firmowych kopii zapasowych, pamięci podręcznych i innych systemów. Inne licencje, które stosujesz do przesyłanych przez Ciebie treści, takie jak licencje Creative Commons, mogą być kontynuowane po usunięciu Twoich treści. Licencje te mogą dawać innym lub samej firmie prawo do ponownego udostępniania Twoich treści na forum.

Inne osoby, które otrzymają treści, które przesyłasz na forum, mogą naruszać warunki, na których licencjonujesz swoje treści. Zgadzasz się, że firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za te naruszenia lub ich konsekwencje.

Twoja odpowiedzialność

Zgadzasz się zabezpieczyć firmę przed roszczeniami prawnymi innych osób związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych warunków lub naruszeniem tych warunków przez inne osoby korzystające z Twojego konta na forum. Zarówno ty, jak i firma zgadzacie się powiadomić drugą stronę o wszelkich roszczeniach prawnych, za które być może będziesz musiał jak najszybciej zabezpieczyć firmę. Jeśli firma nie powiadomi Cię niezwłocznie o roszczeniu prawnym, nie będziesz musiał wypłacić firmie odszkodowania za szkody, przed którymi mogłeś się bronić lub złagodzić je niezwłocznie. Zgadzasz się zezwolić firmie na kontrolowanie dochodzenia, obrony i rozstrzygania roszczeń prawnych, za które musiałbyś zabezpieczyć firmę i współpracować w tych staraniach. Firma zobowiązuje się nie zgadzać się na żadne ugody, które przyznają się do winy za Ciebie lub nakładają na Ciebie obowiązki bez Twojej uprzedniej zgody.

Zastrzeżenia

*** Akceptujesz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z forum i treści na forum. O ile pozwala na to prawo, firma i jej dostawcy udostępniają forum w takim stanie, w jakim jest, bez jakiejkolwiek gwarancji.***

Forum może zawierać hiperłącza i integrować fora i usługi prowadzone przez inne osoby. Firma nie udziela żadnych gwarancji dotyczących usług świadczonych przez innych ani treści, które mogą dostarczać. Korzystanie z usług prowadzonych przez inne osoby może podlegać innym warunkom między Tobą a podmiotem prowadzącym usługę.

Ograniczenia odpowiedzialności

*** Ani firma, ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie za szkody wynikające z naruszenia umowy, których personel nie mógł racjonalnie przewidzieć, kiedy zgadzałeś się na niniejsze warunki.***

W zakresie, w jakim zezwala na to prawo, całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika za jakiekolwiek roszczenia związane z forum lub treścią na forum będzie ograniczona do 50 USD.

Opinia

Firma chętnie przyjmuje opinie i sugestie dotyczące forum. Zobacz sekcję Kontakt poniżej, aby dowiedzieć się, jak się z nami skontaktować.

Zgadzasz się, że firma będzie mogła działać na podstawie opinii i sugestii, które przekażesz, i że nie będzie musiała powiadamiać Cię o wykorzystaniu Twojej opinii, uzyskiwać Twojej zgody na jej wykorzystanie ani płacić. Zgadzasz się nie przesyłać opinii lub sugestii, które Twoim zdaniem mogą być poufne lub zastrzeżone dla Ciebie lub innych osób.

Zakończenie

Zarówno Ty, jak i firma, możecie w dowolnym momencie rozwiązać umowę opisaną na tych warunkach. Wraz z wygaśnięciem naszej umowy wygasa również Twoja zgoda na korzystanie z forum.

Następujące postanowienia obowiązują po zakończeniu naszej umowy: Treści użytkownika, Opinie, Twoja odpowiedzialność, [Zastrzeżenia] (#heading–disclaimers), Ograniczenia odpowiedzialności oraz Warunki ogólne.

Warunki ogólne

Jeżeli postanowienie niniejszych warunków jest niewykonalne w formie pisemnej, ale może zostać zmienione w celu nadania mu wykonalności, postanowienie to powinno zostać zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do uczynienia go wykonalnym. W przeciwnym razie przepis ten powinien zostać usunięty.

Nie możesz dokonać cesji swojej umowy z firmą. Firma może scedować Twoją umowę na dowolny podmiot stowarzyszony firmy, dowolną inną firmę, która przejmie kontrolę nad firmą lub dowolną inną firmę, która kupuje aktywa firmy związanej z forum. Wszelkie próby cesji wbrew tym warunkom nie mają skutków prawnych.

Ani skorzystanie z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy, ani zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy nie zrzeka się jakiegokolwiek innego naruszenia niniejszej Umowy.

Niniejsze warunki zawierają wszystkie warunki umowy między Tobą a firmą dotyczące korzystania z forum. Niniejsze warunki całkowicie zastępują wszelkie inne umowy dotyczące korzystania z forum, pisemne lub nie.

Kontakt

Firma może powiadomić Cię zgodnie z tymi warunkami, korzystając z adresu e-mail podanego dla Twojego konta na forum lub umieszczając wiadomość na stronie głównej forum lub stronie Twojego konta.

Zmiany

Firma ostatnio zaktualizowała te warunki 12 lipca 2018 r. i może je ponownie zaktualizować. Firma będzie publikować wszystkie aktualizacje na forum. W przypadku aktualizacji, które zawierają istotne zmiany, firma zgadza się wysłać Ci wiadomość e-mail, jeśli utworzyłeś konto i podałeś prawidłowy adres e-mail. Firma może również ogłaszać aktualizacje za pomocą specjalnych wiadomości lub alertów na forum.

Gdy otrzymasz powiadomienie o aktualizacji tych warunków, musisz zaakceptować nowe warunki, aby móc dalej korzystać z forum.