Regulamin

seria scenariuszy Call to Arms
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
SPOON
Posty: 1096
Rejestracja: 28 października 2013, 21:51
Kontakt:

Regulamin

Post autor: SPOON » 14 sierpnia 2014, 22:56

REGULAMIN


CZAS I MIEJSCE ROZGRYWKI


1. Termin rozgrywki – 13.09.2014 r.

2. Miejscem rozgrywki jest Bastogne.

TEREN ROZGRYWKI


3. Teren rozgrywki zostanie oznaczony przez Organizatorów taśmą. Graczom nie wolno prowadzić działań poza terenem rozgrywki oraz wychodzić poza teren rozgrywki z repliką.

GRACZ


4. Graczem w grze Call to Arms 2014 może być osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywki ukończy 18 lat bądź ukończyła 15 lat i okaże Organizatorom (przez których rozumie się Administratorów i Moderatorów forum) pisemne pozwolenie (wzór do pobrania). Osoby niepełnoletnie nie posiadające pisemnego pozwolenia nie zostaną dopuszczone do rozgrywki.

5. Osoba chcąca wziąć udział w grze jest zobowiązana uiścić Organizatorom w dniu gry wpisowe w kwocie 20 zł.

6. Po dokonaniu wpłaty wpisowego każdy z graczy otrzymuje indywidualny numer, który uprawnia go do wzięcia udziału w grze.

LIMITY


7. Graczy obowiązuje limit fps:
- do max. 350 fps - repliki do walki na bliskie odległości,
- do max. 450 fps – repliki karabinów maszynowych, karabinów szturmowych, pistoletów maszynowych, shotgunów i innych,
- do max. 600 fps – repliki broni snajperskiej (tylko działająca w trybie single, repliki posiadające tryb auto nie zostaną dopuszczone do rozgrywki).

8. Moc danej repliki może zostać zmierzona przez Organizatorów przed rozgrywką celem sprawdzenia zgodności z niniejszym Regulaminem. Repliki, które nie będą spełniały wyszczególnionych limitów fps nie zostaną dopuszczone do rozgrywki.

9. NIE JEST repliką broni snajperskiej replika broni szturmowej lub innej o zwiększonej mocy (np. M16 z lunetą oraz o mocy powyżej 450 fps). Wszelkie odstępstwa w tym zakresie spowodują niedopuszczenie repliki bądź gracza do rozgrywki.

10. Graczy obowiązuje limit amunicji. Każdy gracz może posiadać przy sobie w trakcie gry:
- strzelcy - max. 500 szt. kulek łącznie w replice głównej oraz replice broni bocznej,
- żołnierze wsparcia (szturmowcy) – max. 1000 szt. kulek łącznie w replice karabinu maszynowego oraz replice broni bocznej,
- snajperzy – max. 250 szt. kulek łącznie w replice karabinu snajperskiego oraz replice broni bocznej.

11. Rozlokowanie amunicji między repliką główną oraz boczną zależy od gracza.

12. Gracz może uzupełnić posiadaną przez siebie amunicję tylko w sytuacji, gdy:
- gracz otrzyma dodatkową amunicję od innego gracza ze swej drużyny z posiadanego przez niego zapasu,
- gracz znajdzie amunicję przeznaczoną dla graczy przez Organizatorów w trakcie wypełniania zadań (patrz poniżej),

13. Niedozwolone jest konfiskowanie amunicji od wyeliminowanych graczy drużyny przeciwnej.

ZASADY ROZGRYWKI


14. Rozgrywka zaplanowana jest na 8 – 12 godzin nieprzerwanej gry (dokładny czas gry uzależniony jest od przebiegu rozgrywki, przede wszystkim jednak od aktywności samych graczy).

15. Przed rozpoczęciem rozgrywki gracze otrzymują wyznaczoną przez Organizatorów ilość czasu (od 30 do 60 min.) na zbudowanie bazy dla swojej drużyny. Materiały do budowy bazy dostarczają Organizatorzy. Drużyny decydują same o kształcie, wielkości oraz funkcjonalności swoich baz. Baza stanowi główny ośrodek operacyjny danej drużyny i jako taki może zostać zdobyta przez drużynę przeciwną.

16. Organizatorzy wyznaczą każdej z drużyn specjalnie oznaczony punkt respawn znajdujący się poza terenem rozgrywki. Respawn jest strefą zdemilitaryzowaną a prowadzenie walk z jego wykorzystaniem jest surowo zabronione pod rygorem skreślenia gracza bądź graczy z listy uczestników oraz usunięcia z terenu rozgrywki.

17. Na terytorium rozgrywki zabronione jest używanie jakiejkolwiek pirotechniki, w szczególności petard i zrobionych z ich użyciem granatów, flar, świec dymnych i innych służących do pozoracji pola walki.

18. Organizatorzy wręczą graczom obu stron mapę Mogavi uwzględniającą teren rozgrywki oraz położenie głównych punktów geograficznych.

TRAFIENIA


19. Gracz otrzymujący trafienie ma obowiązek oznaczyć się kawałkiem czerwonego materiału.

20. Gracz otrzymujący trafienie ma do wyboru udać się na respawn lub poczekać w miejscu trafienia na medyka. Jeżeli medyk nie uleczy gracza po max. 10 minutach czekania – gracz udaje się na respawn.

21. Uleczenie gracza następuje gdy Medyk zawiąże na ręce gracza biały bandaż (bandaże zapewniają Organizatorzy).

22. Gracz może być uleczony przez medyka 2 razy w ciągu rozgrywki, po wykorzystaniu limitu uleczeń gracz może jedynie zejść na respawn.

23. Medycy – w liczbie po 1 na 10 graczy – po otrzymaniu trafienia mogą leczyć się sami w trybie przewidzianym dla innych graczy. Jednakże po wykorzystaniu limitu uleczeń Medyk może jedynie zejść na respawn.

CELE GRY


24. W grze udział biorą dwie rywalizujące ze sobą drużyny – Czerwoni (Związek Środkowowschodni) i Niebiescy (Unia Pólnocnoatlantycka).

25. Grę wygrywa ta drużyna, której gracze zdobędą łącznie więcej punktów. Punkty zdobywa się poprzez wykonywanie zadań przewidzianych w grze. Zadania dzielą się na trzy rodzaje:
- zadania podstawowe – polegają na lokalizowaniu i wydobywaniu złóż Mogavenitu; za wykonanie każdego zadania podstawowego drużyna otrzymuje 10 pkt.,
- zadania fabularne – polegają na osiągnięciu celu postawionego przez Organizatorów; gracze podejmujący się zadania fabularnego postępują według instrukcji podanych przez Organizatorów aż do osiągnięcia celu zadania; za wykonanie zadania fabularnego drużyna otrzymuje 20 pkt.,
- zadania specjalne – najtrudniejsze, polegają na samodzielnym wykorzystaniu danych przekazanych przez wywiad do zdobycia informacji lub elementów mających szczególne znaczenie dla rozgrywki; za wykonanie zadania specjalnego drużyna otrzymuje 30 pkt.,

26. Gra rozpoczyna się od wykonania zadania podstawowego. Obie drużyny otrzymują informację na temat położenia dwóch złóż Mogavenitu. Złoże występuje zawsze w postaci ukrytej na terenie rozgrywki kartonowej skrzynki zawierającej rudę minerału oraz ewentualne informacje dodatkowe. Każdorazowo jednak złoże zawiera mapę, na której ujawnione są zarówno obecne, jak też jeszcze nieodkryte złoża minerału. Zdobycie jednego ze złóż prowadzi do uzyskania przez gracza informacji o złożach pozostałych do wydobycia.

27. Aby zdobyć punkty za wykonanie zadania podstawowego gracz musi zlokalizować złoże oraz odkryć je poprzez wydobycie kartonowej skrzynki z miejsca jej ukrycia na terenie rozgrywki. Drużyna zdobywa punkty tylko wtedy, kiedy gracz dostarczy skrzynkę do bazy swojej drużyny i umieści ją w specjalnie oznaczonym do tego miejscu.

28. W przypadku otrzymania trafienia gracz mający przy sobie skrzynkę, która nie została jeszcze zaniesiona do jego bazy odkłada ją w miejscu, w którym znajdował się w trakcie trafienia. Odłożona w ten sposób skrzynka z minerałem może zostać odbita przez drużynę przeciwną. To samo dotyczy sytuacji, gdy gracze zostaną wyeliminowani po zlokalizowaniu złoża, lecz przed jego wydobyciem – złoże może zostać przejęte przez drużynę przeciwną.

29. Zdobycie bazy jednej drużyny przez graczy drugiej drużyny powoduje brak możliwości składowania w niej zdobytego minerału. Zdobyte wcześniej przez daną drużynę złoża minerału mogą zostać odbite przez graczy drugiej drużyny poprzez zaniesienie ich do bazy (punktowane tak jak zwykłe zdobycie złoża - po 10 pkt. za odbite złoże). Jedno złoże minerału może zostać zdobyte przez daną drużynę tylko raz.

30. Punkty zdobyte przez daną drużynę zgodnie z niniejszym Regulaminem zostają przypisane do jej konta i nie mogą przejść na konto drugiej drużyny nawet w sytuacji utraty wszystkich wcześniej zdobytych złóż.

31. Zwycięstwo w grze należy do tej drużyny, która w momencie ogłoszenia końca gry posiadać będzie na swym koncie więcej punktów.

ZAPISY


32. Zapisy do gry prowadzone są za pośrednictwem forum taktycznyszczecin. Osoby chcące wziąć udział w grze zobowiązane są dokonać zgłoszenia zawierającego następujące dane:
- imię i nazwisko,
- nick,
- wiek - wystarczy zaznaczyć P(ełnoletni) lub N(iepełnoletni),
- strona konfliktu, do której chce przystąpić,
- orientacyjną moc replik, które mają zostać użyte w trakcie gry.

33. Grupy airsoftowe chcące wziąć udział w grze po stronie danej frakcji są zobowiązane dokonać zgłoszenia członków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2014 r. podając w zgłoszeniu nazwę grupy oraz drużynę, po stronie której grupa chce wziąć udział w grze. Wszelkie zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą traktowane jako zgłoszenia grup.

34. W przypadku wystąpienia rażących dysproporcji w liczebności obu drużyn Organizatorzy dokonają podziału graczy na drużyny mając na względzie wyrównanie szans oraz zasady fair play.

35. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 06.09.2014 r. Ostateczna lista graczy wraz z podziałem na drużyny opublikowana zostanie na forum dnia 08.09.2014 r.

36. Organizatorzy nie odpowiadają za dysproporcje w liczebności drużyn wynikające z faktu niestawienia się graczy danej drużyny w dniu rozgrywki.

PRZEPISY PORZĄDKOWE


37. Kontrolę nad przebiegiem gry i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w jej trakcie sprawują Grający Sędziowie, rekrutujący się spośród Organizatorów oraz zaufanych osób. Sędzia jest osobą mającą na względzie przestrzeganie zasad fair play oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

38. Grający Sędziowie są graczami występującymi w równej liczbie po stronie obu drużyn. Sędzia może brać udział w rozgrywce wspomagając swą drużynę siłą ogniową, nie może jednak – ze względu na swą funkcję – wykonywać zadań żadnego typu i zdobywać punktów dla swej drużyny. Sędzia nie wykorzystuje posiadanej przez siebie wiedzy o scenariuszu do zwiększenia szans swojej drużyny na wygraną.

39. Sędziowie, w szczególności zaś Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ingerencji w rozgrywkę w sytuacji, gdy niezbędne będzie wyjaśnienie kwestii spornych między graczami bądź skorygowanie popełnionych przez graczy błędów. Pomimo przynależności do danej drużyny Sędzia pozostaje bezstronny w podejmowanych decyzjach.

40. W razie konieczności sędzia rozpoczyna swą interwencję poprzez wyciągnięcie niebieskiej szmaty sygnalizującej interwencję sędziego.

41. Skreślone z listy graczy oraz wyproszone z terenu rozgrywki zostaną osoby, które:
- w czasie rozgrywki będą spożywały na jej terenie alkohol,
- pomimo otrzymania trafienia nie będą zgłaszać tego faktu,
- będą niszczyć przygotowane przez Organizatorów umocnienia i fortyfikacje służące rozgrywce,
- osoby, które po dokonanym pomiarze mocy repliki nie będą posiadały repliki spełniającej przewidziane niniejszym Regulaminem kryteria,
- osoby, które będą prowadziły jakiekolwiek działania z użyciem replik w rejonie respawna,
- osoby, które w jakikolwiek inny sposób narażą życie, zdrowie, nietykalność cielesną graczy bądź osób postronnych.

42. Decyzja Sędziego jest ostateczna. Osoby, które nie podporządkują się decyzji Sędziego, zwłaszcza działając wbrew celom gry i niniejszego Regulaminu są skreślane z listy graczy bez możliwości wzięcia udziału w grach organizowanych przez forum taktycznyszczecin.pl w przyszłości.
OPŁATA ZA SCENARIUSZ WYNOSI 20ZŁ
Obrazek

Awatar użytkownika
Herod
Posty: 1437
Rejestracja: 30 października 2013, 21:07
Kontakt:

Re: Regulamin

Post autor: Herod » 20 sierpnia 2014, 22:45

UWAGA UWAGA! Ogłoszenie duszpasterskie dotyczące scenariusza CALL TO ARMS!

Po przeliczeniu kosztów scenariusza Organizatorzy postanowili zmienić kwotę wpisowego na scenariusz. Wpisowe wynosi teraz 10 zł od gracza, płatne na miejscu w dniu gry. Zapraszamy do zapisów!
Nihil Verum Nisi Mors
Zapraszam na mój kanał na YT: https://www.youtube.com/user/GoProHEROD

Awatar użytkownika
SOVI3T
Posty: 282
Rejestracja: 22 listopada 2013, 1:23
Lokalizacja: Dalej niż piekło :)
Kontakt:

Re: Regulamin

Post autor: SOVI3T » 20 sierpnia 2014, 23:08

Kocham promocje :D
Człowiek rzadko myli się dwa razy. Na ogół trzy lub więcej.

Smirnoff
Posty: 30
Rejestracja: 02 września 2014, 10:49

Re: Regulamin

Post autor: Smirnoff » 06 września 2014, 16:48

Jak w biedronce codziennie niskie ceny :lol:

ODPOWIEDZ

Wróć do „Call to Arms 2014”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości