Regulamin i zasady obowiązujące na spotkaniach T.SZ.

Regulamin spotkań TaktycznySzczecin.pl (TS)
I. Zasady organizacyjne oraz porządkowe:

 1. Obowiązuje prawo ASG* (za wyjątkiem punktu mówiącego o limitach mocy replik) oraz powszechnie znane zasady FAIR PLAY.
 2. Obowiązującymi jednostkami pomiaru mocy replik są Joule. Limity mocy określone są w odpowiednim temacie w dziale Limity J
 3. Niezastosowanie się do jakiegokolwiek z poniższych punktów może skutkować udzieleniem publicznej nagany lub NIEDOPUSZCZENIEM DO ROZGRYWKI.
 4. Każdy uczestnik spotkania powinien stawić się o wyznaczonej godzinie na miejscu zbiórki (załadowany, gotowy do akcji) w przeciwnym wypadku administracja/organizator ma prawo wykluczyć daną osobę z rozgrywki.
 5. Każdy uczestnik spotkania powinien posiadać Identyfikator imienny (dopuszcza się najbardziej archaiczne rozwiązania typu taśma i marker), znacznik trafienia w postaci KAMIZELKI ODBLASKOWEJ w kolorze ŻÓŁTYM oraz OZNACZENIA STRON NA OBA RAMIONA w kolorze POMARAŃCZOWYM i NIEBIESKIM o szerokości nie mniejszej niżeli 3,5 cm.
 6. Każdy uczestnik spotkania powinien posiadać dowód tożsamości, którym może potwierdzić swoją datę urodzenia, gdy przedstawiciel administracji/moderacji forum Taktyczny Szczecin o to poprosi. Akceptowanym dowodem tożsamości jest dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna/studencka.
 7. Każdy niepełnoletni uczestnik powinien posiadać legitymacje nieletniego gracza. W celu uzyskania legitymacji proszę zapoznać się z tematem legitymacja nieletniego gracza
 8. Zakaz używania kulek typu Bioval BBMAX, metalowych łożysk i innej niebezpiecznej amunicji.
 9. Podczas rozgrywki dopuszczalne są tylko granaty typowo airsoftowe – gazowe. Użycie granatu gazowego dopuszczane jest na wszystkich miejscówkach. Granaty rozpryskowe z pirotechnicznym ładunkiem miotającym dopuszczone mogą być tylko po wyraźnej informacji administratora/organizatora przed grą.
 10. Ochrona oczu w postaci “maski z siatką” lub innych podobnych typu okulary laboratoryjne jest niemile widziana w naszym środowisku i może być powodem niedopuszczenia użytkownika takiej maski do zabawy. Minimalnym wymogiem są okulary z atestem 1FT. Podczas gry POD ŻADNYM POZOREM NIE ŚCIĄGAMY OCHRONY OCZU!
 11. Na spotkaniach organizowanych przez forum Taktyczny Szczecin obowiązuje ograniczenie wiekowe od lat 16. Do rozgrywki dopuszczani są gracze, którzy ukończyli 16 rok życia, posiadający zgodę od rodziców (wzór podany w temacie strzelanki) lub autoryzowaną legitymację niepełnoletniego gracza. Gracze nieletni zobowiązani są do posiadania legitymacji nieletniego gracza na każdym spotkaniu. Gracze poniżej 16 roku życia będą dopuszczeni do rozgrywki tylko i wyłącznie pod warunkiem obecności PRAWNEGO OPIEKUNA podczas odprawy.
 12. Każdy uczestnik spotkania zobowiązany jest do uprzedniej rejestracji na forum oraz przedstawienia się w dziale „Witam, chciałbym się przedstawić” zgodnie z zalecanym wzorem ze zdjęciem w celu uniknięcia anonimowości wśród uczestników spotkań.
 13. Na spotkaniach nie toleruje się obrażania innych uczestników rozgrywki oraz jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej jak i psychicznej. Wszelkie tego typu przypadki będą skutkowały natychmiastowym wyproszeniem ze spotkania oraz BANEM na spotkania pod patronatem TS na czas od 1 miesiąca do 100 lat.
 14. Podczas spotkań panuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych, stosowania wszelkich używek odurzających oraz bycia pod wpływem tych środków.

II. Zasady gry oraz funkcje graczy:

 1. W przypadku, gdy na teren działań wkraczają cywile, gra jest “zamrożona” (czyt. gracze nie zmieniają pozycji i nie oddają strzałów, tyczy się to również osób udających się na punkt „respawn”), a osoba która zauważy cywila ma obowiązek zasygnalizować to poprzez okrzyk “CYWIL”, inni uczestnicy rozgrywki w miarę możliwości informują pozostałych o tym fakcie. Po opuszczeniu terenu przez cywili gra jest kontynuowana.
 2. Zabawa/symulacja pola walki polega na wyeliminowaniu przeciwnika, a więc kiedy zostaniemy trafieni przyznajemy się i schodzimy z rozgrywki wyciągając kamizelkę odblaskową. Przed wyciągnięciem kamizelki można unieść w sposób widoczny replikę do góry, sygnalizując trafienie.
 3. W sytuacji, gdzie występuje wymiana ognia na krótkim dystansie, a jest problem z rozstrzygnięciem, który z graczy został pierwszy trafiony obu graczy uznaje się za trafionych, przy czym:
  a) kiedy ewidentnie widać kto otrzymał trafienie jako pierwszy, gracz ten musi uznać się jako trafiony,
  b) gdy pomimo otrzymania trafienia gracz odwraca się i strzela do napastnika, uznaje się oddane strzały za nieważne, a samo postępowanie jest niedopuszczalne i wymaga zwrócenia uwagi graczowi
 4. W sytuacji, gdy w pomieszczeniu wybucha granat rozpryskowy (airsoftowy-gazowy) wyeliminowani są gracze, którzy się w nim znajdują, nawet jeśli nie zostali trafieni bezpośrednio elementami miotanymi (częściami korpusu, proszkiem lub kulkami)
 5. Trafienie w replikę eliminuje ją; przywrócenie repliki do rozgrywki możliwe jest poprzez respawn, bądź za pomocą technika (jeśli scenariusz bieżącej gry to przewiduje).
 6. Zabronione jest strzelanie wystawiając jedynie replikę z za przeszkody (tzw. „strzelanie na murzyna”) oraz przez otwory mniejsze od średniej wielkości ludzkiej głowy.
 7. Nagminne nieprzyznawanie się do trafień skutkuje udzieleniem BANA (wykluczeniem) na spotkania pod patronatem TS. BAN jest przyznawany przez Administrację TS na czas od 1 miesiąca do 100 lat.
 8. Podczas rozgrywki będąc po jednej ze stron frakcji mamy obowiązek wykonywać przydzielone nam zadania dążąc do zwycięstwa naszej drużyny.
 9. Forma wyeliminowania gracza metodą „Silent kill” (nie mylić z “pifpaf”):
  a) gracz może zadeklarować „silent kill-a” poprzez poklepanie osoby, którą eliminuje oraz ustne stwierdzenie tego faktu (wypowiedzenie jednoznacznych słów typu: „nie żyjesz”, „silent kill”, itd.)
  b) gracz może zadeklarować maksymalnie 2 osoby, poklepując/dotykając je jednocześnie
  c) gracze wyeliminowani w ten sposób sygnalizują fakt wyeliminowania w cichy sposób, zabronione jest głośne oznajmianie tego faktu mogące zdradzić osobę wykorzystującą metodę„Silent kill’a”
  d) zabronione jest pozorowanie „Silent kill’a” za pomocą broni białej, jej imitacji oraz innych niebezpiecznych narzędzi.
 10. Tarcze balistyczne:
  a) tarcza jest wyposażeniem danego gracza tak jak np. replika, przeciwnik nie może jej przejąć,
  b) tarcze można przekazać innemu graczowi jedynie będąc „żywym” lub w punkcie „respawn”,
  c) gracz niosący tarcze po trafieniu:
 • czekają na medyka lub będą transportowanym przez innych do miejsca leczenia, odkłada tarcze tak, by nie stanowiła osłony dla żadnej ze stron,
 • jeśli są respawn-y (lub medyk nie żyje) gracz wraca z tarczą na respawn, a tam natychmiast może ja wziąć inny gracz.
  d) w przypadku gdy tarcza posiada wizjer lub w inny sposób zapewniona jest dobra widoczność można strzelać wystawiając replikę zza krawędzi tarczy,
  e) operator tarczy może używać repliki broni długiej,
  f) tarcze można zniszczyć strzelając do niej bezpośrednio z granatnika pod lufowego, law, rpg itp. ładowanego granatem gazowym minimum 60 bb’s (po takim trafieniu gracz nie żyje i postępuje według podpunktu „c)”),
  g) organizator spotkania może zabronić użycia w spotkaniu tarczy lub ograniczyć jej użycie w myśl zasady „organizator może wszystko, to jego bajka„; ważne by zrobił to odpowiednio wcześnie na forum, a nie przed startem rozgrywki. To samo dotyczy granatników,
  h) organizator może nie dopuścić tarczy ze względu na wagę,jej wymiary lub sposób wykonania; tarcza musi być odpowiednio ciężka, by była dopuszczona do rozgrywki; dykta, styropian lub karton nie mogą stanowić głównego budulca tarczy.
 1. Medyk:
  a) ilość medyków na stronę ustala organizator,
  b) medyka wybierają spośród siebie poszczególne drużyny,
  c) medyk ma obowiązek nosić oznaczenie dostarczone przez organizatora w widocznym miejscu,
  d) medyka nie można uzdrowić (ginie, wraca na respawn, a do gry wraca jako medyk),
  e) medyk może uzdrowić innego gracza 2 razy,
  f) medyk uzdrawia gracza poprzez trzymanie go za dowolną części ciała i wolne liczenie na głos do 10 (opcjonalnie zakłada umówioną przed grą opaskę na ramię rannego),
  g) zezwala się na zmianę wartości ustanowionych w podpunktach e) i f) przez organizatora po uprzednim odpowiednim poinformowaniu wszystkich graczy przed rozpoczęciem gry,
  h) zabrania się samowolnego ściągnięcia opaski przez gracza
  i) w przypadku, gdy opaska oznaczająca opatrunek spadnie bądź zniszczy się samoistnie i nie jest możliwe założenie jej z powrotem gracz ma obowiązek jak najszybszego poinformowania medyka swojego teamu o zaistniałej sytuacji, medyk w tej sytuacji zobligowany jest założyć następną opaskę w miejsce zniszczonej lub zgubionej
  j) kiedy gracz został uleczony dwa razy po następnym trafieniu wraca na punkt respawn,
  k) gracz trafiony ma obowiązek pozostać w miejscu czekając na medyka bądź udać się prosto na punkt respawn,
  l) czekając na medyka gracz ma obowiązek zachować milczenie, dozwolone jest tylko wołanie medyka,
  m) gracz trafiony ma obowiązek pozostać w pozycji nie utrudniając udziału w rozgrywce graczom, zarówno swojej jak i przeciwnej drużyny
  n) zabrania się chowania za trafionym oczekującym na medyka i wykorzystania go jako „tarczy”
 2. Technik:
  a) ilość techników na stronę ustala organizator spotkania
  b) technika wybierają z pośród siebie poszczególne drużyny
  c) technik naprawia replikę poprzez fizyczne trzymanie jej i wolne policzenie do 10 i wypróżnieniu magazynka w przypadku magazynków typi Hi-Cap zwalnia sprężynę, w przypadku magazynków typu box technik zobligowany jest do policzenia do 50
  d) zezwala się na zmianę wartości ustanowionych w podpunkcie c) przez organizatora po uprzednim klarownym poinformowaniu wszystkich graczy przed rozpoczęciem gry
  e) technik nie może sam naprawić swojej repliki.

III. Zalecenia (sugestie odnośnie realizowania postanowień ogólnych):
(Aby postanowienia nie pozostały jedynie na papierze proponujemy następujący porządek prowadzenia odpraw/zbiórek na strzelankach)

 1. Uczestnicy stają w szeregu i na polecenie organizatora/osoby z moderacji/administracji wyciągają kamizelki odblaskowe.
 2. W przypadku gdy są osoby, które nie spełniają wymogu posiadania kamizelki odblaskowej pozostali uczestnicy spotkania udzielają tej osobie / tym osobom, grupowej nagany wzrokowej, a następnie szukają rozwiązania problemu. Organizator / pozostali uczestnicy mogą zadecydować o wyłączeniu z zabawy takiego gracza.
 3. Organizator/moderacja prosi o wystąpienie osób nieletnich i okazanie legitymacji nieletniego gracza
 4. W przypadku, gdy na strzelance jest obecna osoba, która ukończyła 16 lat, jednak nieokazała legitymacji nieletniego gracza może ona zostać niedopuszczona do rozgrywki.
 5. W przypadku obowiązywania na spotkaniu specjalnych limitów J następuje pomiar mocy replik wszystkich uczestników za pomocą chronografu. W przypadku, gdy uczestnik przejdzie test repliki zostaje oklejony taśmą służącą do oznaczenia stron i dopuszczony do rozgrywki.
 6. W szczególnych przypadkach, gdzie limity mocy replik zróżnicowane są ze względu na pełnione funkcje następuje kreślenie, których graczy obowiązuje osobny limit J. Wyłoniona grupa zostaje „przedstawiona” innym graczom.
 7. O warunkowym dopuszczeniu pirotechniki do gry decyduje organizator spotkania.

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE OD 1 LISTOPADA 2019